De Europese Unie

De problemen van de EU

De Britten hebben de EU verlaten en dat ruimt op. Oranje is hier tot Koning gebombardeerd door de Britten in 1813. Hij is nu dus zijn bescherming door de Britse royals een heel eind kwijt en is daardoor geïsoleerd. Brexit heeft de positie van de Koning verzwakt en de positie van De Republikeinen versterkt.

De grote zwakte van de EU is de grensbewaking en de daarmee samenhangende instroom van half Afrika en Syrië. Ook de begrotingstekorten van de zuidelijke landen blijven een groot probleem. De crisis was amper te boven of Frankrijk wilde alweer een begrotingstekort van 4,5%, ruim boven de norm dus.
Positief is de bankentest die onlangs is uitgevoerd en waar 1 op de 5 onder de norm bleven. Toch nog vrij veel overigens.

De landen van de eurozone staan in principe achter een fiscale unie en 9 van de 10 niet eurolanden idem dito.

De Republikeinen en de EU

Het huidige subsidiariteitsbeginsel èn het beperkte vetorecht moeten blijven bestaan, wat De Republikeinen betreft.
De Republikeinen hebben Duitsland economisch nodig en andersom. Duitsland staat vierkant achter de EU en de euro en De Republikeinen sluiten zich daar geheel bij aan.

Voor Nederland is nog een grote verandering het gevolg van de EU. Sinds het ontstaan van ons land, tijdens de 80- jarige oorlog tegen de katholieke Spanjaarden, maakten de protestanten de dienst uit.
Eerst deden ze dat in onze republiek van 1588-1806 en sinds 1813 in het oranje-koninkrijk. In de EU overheersen de katholieken in aantallen ruimschoots de protestanten en hebben dus ook de grootste vinger in de Europese pap hebben.

Toestroom in de EU en uitbreiding met nieuwe lidstaten

De Republikeinen is van mening dat de grensbewaking van de EU stukken beter moet om de toestroom van de hele wereld naar de EU te stuiten.

Het asielbeleid moet op de helling en er moeten quota worden vastgesteld voor land waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande bevolkingsdichtheid en de bewoonbare oppervlakte.

Oekraïne

Oekraïne hoort eerder bij Rusland, dan bij de EU. Beide landen hebben dezelfde Slavische taal en een lange historie in de Sovjet Unie. Ze liggen echter wel in Europa, dus een beetje een moeilijk verhaal.
Voor Rusland is een verzet tegen een toetreden van Oekraïne tot de EU en de NAVO heel logisch.
Oekraïne zou er verstandig aan doen om met grote machtige buurman Rusland in het reine zien te komen, ten hoogste een partnerschap met de EU nastreven en vooral geen lid te worden van de NAVO.

Finland is lid van de EU en de eurozone, maar niet van de NAVO. Het land is er niet van overtuigd, dat een NAVO lidmaatschap bijdraagt aan hun veiligheid. Ze vrezen zelfs het tegendeel, met ook hun machtige grote buurman Rusland. Laat Oekraïne een voorbeeld nemen aan Finland.

De EU moet stoppen met uitbreidingen.

Energie

Niet van het gas af maar Russisch gas

Van het gas af is een Oranje waanzin plan. Het jaagt de burgers op torenhoge kosten. Ook wij stoppen de gaswinning in Groningen. Wij doen niet moeilijk en sluiten contracten voor Nordstream2 aardas met Rusland. Hierin volgen we Duitsland, dat ook niet moeilijk doet over Russische macht. Natuurlijk geeft het de Russen macht, maar de Russen hebben gewoon macht, omdat zij aardgas hebben en wij niet.

Wind en zon

Nederland heeft veel wind en redelijk wat zon. Een prima basis voor groene energie.
Wat ons betreft is het zelfmoord-politiek om in het zwaar overbevolkte Nederland, het dichtstbevolkte land van de EU, zonneparken aan te leggen. Hiermee wordt zeer schaarse grond onttrokken aan land- of woningbouw. In de lucht is genoeg ruimte voor windmolens en op platte daken van industriële gebouwen is plenty ruimte voor zonnepanelen.
Het is evident dat voor energieverbruik overgeschakeld moet worden op waterstof en elektra. Productie van beide via wind- zonnen- en zolang het nodig is kernenergie.
Tesla is de benchmark met BEV’s, andere merken volgen in rap tempo en hybride auto’s zijn er al volop. Toyota, Honda en GM zetten in op waterstof en hebben de eerste productie auto’s rondrijden.
Het grote voordeel van waterstof is, dat het met van alles geproduceerd kan worden, zodat voor tanken volstaan kan worden met het aanleggen van alleen waterstofstations.
Lees ook: Omslagpunt voor elektrisch rijden is dichtbij, benzine is soms nu al duurder

Een windturbine op iedere woning en op bedrijfsgebouwen kan onze energie behoefte grotendeels afdekken.

Sahara

De Sahara woestijn is ruimschoots groot genoeg voor een veelvoud van een zonne-energieproject in San Francisco, zodanig dat het alle energiecentrales op de wereld kan vervangen. CNN besteedde op 6/8/2008 aandacht aan het San Francisco-project dat 2.000.000 inwoners van zonne-energie voorziet voor een prijs nagenoeg gelijk aan energie uit olie.
Het Sahara idee kan snel werkelijkheid worden, zodra het nodig is of economisch rendabel. Genoeg Sahara ruimte voor zonne-energie, nodig voor de productie van waterstof en elektra voor alle auto’s en andere energiebehoeften ter wereld.
Bij groen opgewekte elektriciteit is de productie van waterstof de ideale manier om het verschillen in aanbod van groene stroom en de afname van stroom op te vangen.
Zoutlagen kunnen eveneens dienen voor de tijdelijke opslag van energie, maar dat is nog te duur.
Nog gebruik maken van kerncentrales tot alle waterstof en elektra met wind- en zonne-energie kan worden geproduceerd.
Bron: Energiebeurs 2004 in Nederland en het VN Energie programma, UNEP.
Het grote nadeel van het Sahara-plan is, dat de wereld opnieuw geheel afhankelijk wordt van één regio en dus te kwetsbaar. Het idee is evenwel ook in andere gebieden bruikbaar.

Kernafval

Op 23/6/2003 presenteerde ECN Petten in Nova een methode die de schadelijkheid van kernafval 90% terugbrengt, door verder energie te halen uit wat eerder kernafval werd genoemd. In 2000 stelde onze partij al, dat zolang kernenergie straalt, er energie inzit en dat is gebleken door de vinding van het ECN Petten. Hulde! Het ECN verwacht nog verder resultaat met de laatste 10%

Overige

De klimaatwet
Lees hier onze visie op de de klimaatverandering en de klimaatwet en de ontwikkelingen met betrekking tot duurzame energie.

Gezinsauto op zonne-energie
De TH in Eindhoven heeft een gezinsauto ontwikkeld op zonne-energie die een actieradius heeft van 600 km. Een belangrijke ontwikkeling.

Oude booreilanden op zee recyclen als windpark
VNO-NCW heeft dit plan gelanceerd: Oude booreilanden op zee recyclen als windpark. Wij steunen dit plan.

Economie

Op naar een zo veel mogelijk circulaire economie
 • Het gebruik van computers maakt vergaande differentiatie mogelijk, maar deze differentiatie doet meteen het effect van automatisering weer geheel of gedeeltelijk teniet. Aandacht voor het gewenste evenwicht hierin.
 • Van de Nederlandse export gaat 80% naar republieken, zodat voor het handelsverkeer een republiek stukken beter is.
 • De regelgeving voor het bedrijfsleven drastisch terugbrengen.
 • De Randstad is overbevolkt. Drenthe heeft onvruchtbare grond, is dun bevolkt en met een magneetbaan naar de Eemshaven een ideaal industriegebied.
 • Geen arbeiders van buiten importeren voor werk hier als dat niet nodig is. In zulke situaties is het beter het overschot aan werk uit te besteden aan het buitenland of zelf vestigingen te openen in landen waar genoeg personeel voorhanden is.
 • Kinderbijslag toekennen via de belastingheffing.
 • Etikettering op rookartikelen; alle grondstoffen vermelden.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is moeilijk te controleren en te sturen, maar toch is aandacht voor dit punt nodig. Niet alleen denken aan winst maar ook aan de toekomst.
 • Het uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen, innovaties en uitvindingen is de circulaire economie van de toekomst.
 • Producten die het milieu vervuilen en nergens voor nodig zijn, verbieden.

Binnenlandse zaken

E-democratie

De Republikeinen was de eerste partij in Nederland met een e-democratie. Onze leden kunnen online standpunten indienen en kunnen online stemmen op ingediende standpunten, ook voor interne partij kwesties. Er wordt helaas weinig gebruik van gemaakt door de leden.
Zodra we in de Tweede Kamer zitten zullen we deze mogelijkheid uitbreiden, naar het online stemmen door onze leden op wetsvoorstellen in de Tweede Kamer.

Bij verkiezingen stemmen via smartphones tablets en pc’s

Het moet mogelijk worden bij verkiezingen te stemmen via smartphones, tablets en pc’s. Kwestie van de juiste applicaties ontwikkelen en beveiligen met een tancode op de wijze die banken handteren.
In elke woonplaats zijn dan nog maar enkele publieke smartphones, tablets of PC’s nodig om mensen te laten stemmen, die er zelf niet over beschikken.
Groot voordeel van ipad, tablet en pc is, dat ook visueel gehandicapten ermee kunnen stemmen.
Het bespaart miljoenen aan kosten van verkiezingen. Estland kan als voorbeeld dienen, werkt daar probleemloos.

De eed van trouw van rijksambtenaren expliciet aan de Koning

Het is nu zo, dat alle rijksambtenaren een eed van trouw moeten afleggen aan de Grondwet bij aanvaarding van hun baan en ook nog eens expliciet aan de Koning.
Voor republikeinse ambtenaren is dit een onheuse behandeling. Zij worden daarmee namelijk gedwongen hun republikeinse overtuiging te verloochenen. Deze eed van trouw expliciet aan de Koning moet zo snel mogelijk worden afgeschaft.
Een eed van trouw aan de Grondwet is afdoende, daar staat de Koning immers in. In de Grondwet staat ook dat deze kan worden veranderd en hoe dat kan. Met een eed van trouw aan de Grondwet is de democratie afdoende gewaarborgd.

Wet- en regelgeving

De Oranje wet- en regelgeving is zo gedifferentieerd geworden, dat zelfs de oranje specialisten er geen weg mee weten. De Republikeinen streven dan ook naar meer gegeneraliseerde wet- en regelgeving.Het stelsel van wetten en regels doorlopen op actualiteit en noodzaak, zodat overbodige wetten en regels geschrapt kunnen worden. Onze inschatting is dat met 50% van de wetten niets wordt gedaan.

Bezuinigingen

Bezuinigingen

 • Uitgaven voor ontwikkelingshulp omlaag evenals de afdracht aan de Europese Unie.
 • Een quotum op immigranten en asielzoekers van 2000 per jaar is een enorme bezuiniging. Een onderzoek van Nyfer i.o.v. Wilders heeft aangetoond, dat immigranten ons 7 miljard per jaar kosten.
 • In de sociale zekerheid de re-integratiebureaucratie en het gebruik van adviesbureaus door de overheid sterk terugdringen of zelfs afschaffen.
 • De Republiek met een President is per jaar ruim 70 miljoen goedkoper dan de geld verbrassende Oranje familie. Een aanzienlijke bezuiniging.

 

Wij kunnen de asielzoekers stoppen

Asielzoekers, immigratie en emigratie

Het land loopt in alles tegen de max aan of is er allang overheen. De Koning is oorspronkelijk zelf een immigrant en zijn echtgenote is een allochtoon. Exact de reden waarom er door of namens de Koning nooit afgewezen asielzoekers worden uitgezet of terug gestuurd. Alle pogingen zijn voor de bühne en stranden altijd zogenaamd op juridische onmogelijkheden. Alles wat binnenkomt blijft en brengt daarna een hele familie mee.
De woorden van minister de Jonge, Wilders en Baudet over asielzoekers en immigranten maken in het geheel niets uit, omdat ze allemaal een eed van trouw hebben afgelegd aan een immigrant, de Koning. Gezworen orangisten zijn het. Die kunnen dus onmogelijk tegen de Koning ingaan en dat weten de immigranten/asielzoekers als geen ander. Zij lachen om het gezeur van de Jonge, Wilders en Baudet.

Wij kunnen de immigratie wel stoppen

Wij, De Republikeinen, kunnen de immigratie en asielzoekers wel stoppen en dat is nodig. Want nu komen er weer honderdduizenden asielzoekers uit Afghanistan naar de EU en dus een buitenproportioneel deel naar Nederland, die na zelfmoordgezeur in de Kamer voor de bühne weer gewoon worden toegelaten.

En dat terwijl we nu al kampen met een tekort van 1 miljoen woningen en we nu al weten, dat door de klimaatverandering zeker de helft van het land verloren zal gaan. Heel west-Nederland zal hogerop moeten gaan wonen in de toekomst.

Het met deze wetenschap weer toelaten van honderdduizenden asielzoekers uit Afghanistan in daarmee regelrechte zelfmoordpolitiek. Doe niet langer mee mensen aan dat Oranje-zelfmoordspookje.

Word LID of DONEER en je bent officieel republikein

Een enquête van de Telegraaf van 8/2/2020 heeft aangetoond, dat 2/3 van de Nederlanders asielzoekers/immigranten wil terugdringen. Ook 48% van de hier wonende allochtonen vindt dat.
Lees verder: 2/3 van de Nederlanders wil immigratie terugdringen
Daarom een quotum voor het aantal toe te laten asielzoekers. Voorstel 2000 per jaar. Zie onderbouwing.