Mediabericht: De Republikeinen jaargang 4 nr. 10

Asielzoekers opvangen in gebouw Tweede Kamer is sharia en anarchie

Caroline van der Plas

Het plan van de Boeren Burgers Beweging, om Afghaanse asielzoekers op te vangen in het gebouw van de Tweede kamer, is synoniem met meteen de sharia invoeren en een anarchie laten ontstaan in Nederland. Daar willen wij van de Republiek een stokje voor steken. Het oranje-bewind is totaal in paniek.

Afghanistan is al decennia een islamitische anarchie. Afghaanse asielzoekers brengen dus per definitie de sharia en een anarchie mee. En dan juist deze mensen willen huisvesten in het Tweede Kamergebouw lijkt op het doelbewust willen opblazen van onze Grondwet.

Onze aanpak is, zolang de Koning zich niet sterk maakt voor een stop op asielzoekers, de Afghaanse asielzoekers opvangen in de bijgebouwen van paleizen.

Woningnood en asielzoekers

Een tekort is van 1 miljoen woningen en nog steeds grote stromen asielzoekers. Onverklaarbare politiek.

Continue reading “Mediabericht: De Republikeinen jaargang 4 nr. 10”

Mediabericht: De Republikeinen jaargang 4 nr. 9

Rutte moet zwaar beveiligd worden

2017-10-26 12:00:45 DEN HAAG – (L-R) Premier Mark Rutte, Koning Willem-Alexander en vicepremier Hugo de Jonge (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tijdens de groepsfoto op het bordes van Paleis Noordeinde, na de beëdiging door de koning. ANP ROYAL IMAGES ROBIN UTRECHT

Rutte noemt zich bij voortduring ‘premier’ en laat zich ook ‘premier’ noemen door anderen. Dat is vragen om moeilijkheden. Hij en de andere gezworen orangisten doen dat om de Koning te plezieren, want die kan natuurlijk niet tegen het woord president. De Koning en zijn gezworen aanhangers weten maar al te goed dat de minister-president (ingevoerd in 1945) de opstap is naar de republiek Nederland met een President.

De autoriteit van de aanduiding ‘premier’ is geen vergelijk met de autoriteit van de minister-president. Het is bepaald niet synoniem, wat het oranje regime ons graag wil doen geloven. Het essentiële verschil zit hem in het woord president, dat in Nederland is ingevoerd na de Tweede Wereldoorlog, met 200.000 doden voor ons land. Een heel verschil met het woord ‘premier’ dat ze overal hebben.

De Koning ontslaat Mona Keijzer

Foto AD.nl. Mona Keijzer had praatjes en werd eruit gegooid.
50 Jaar geleden was Glastra van Loon de eerste die dit ten deel viel.

Telegraaf.nl en NUJIJ.nl doen het voorkomen of ‘premier’ Rutte Mona Keijzer op staande voet heeft ontslagen. Rutte zou volgens de RvD besloten hebben, om Mona Keijzer te ontslaan, na overleg met minister Blok en vicepremiers De Jonge (CDA), Ollongren (D66) en Schouten (CU).

Maar mijnheer Rutte kan een staatssecretaris niet ontslaan. Ze kunnen in de ministerraad ten hoogste besloten hebben Mona Keijzer voor direct ontslag voor te dragen bij de Koning.

Artikel 46 van de Grondwet zegt: Bij koninklijk besluit kunnen staatssecretarissen worden benoemd en ontslagen. Artikel 47 van de Grondwet zegt: Alle wetten en koninklijke besluiten worden door de Koning en door een of meer ministers of staatssecretarissen ondertekend. De Koning is altijd degene die het initiatief neemt bij koninklijke besluiten, want het heet niet voor niets koninklijk besluit.

De Koning heeft dus met een of meer ministers en of staatssecretarissen een besluit getekend, waarmee Mona Keijzer is ontslagen als staatssecretaris.

Continue reading “Mediabericht: De Republikeinen jaargang 4 nr. 9”

Sociale zaken

In een republiek is de weerzin tegen de overheid stukken geringer dan nu. De sociale controle en de lust tot arbeid is stukken groter en de kosten voor de WAO, Wajong, WIA, WAZ zullen hierdoor dalen.

De overheid zorgt voor een modern stelsel van sociale voorzieningen:

 • Een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor degene die niet kunnen werken en erkennen dat er verschil is tussen niet kunnen en niet willen. De laatste groep aanpakken.
 • Een bestaansuitkering aan degene die buiten hun schuld geen werk of andere inkomsten hebben.
 • De AOW uitkering voor ouderen.
 • Werkgevers het recht geven personen in de bijstand met een verplichte UWV Werkbedrijf inschrijving, tegen ten minste het minimumloon in dienst te nemen. Dezelfde werkgevers de plicht opleggen al hun vacatures aan te melden bij het UWV Werkbedrijf. Zo heeft iedereen gelijke kansen op werk en zit niemand ten onrechte in een uitkering.
 • Het in 2006 ingevoerde solidaire zorgstelsel voldoet redelijk tot goed.
 • Wij omarmen het oranje-CDA voorstel van basisbanen i.p.v. bijstanduitkering. Prima idee!
 • De hoogte van uitkeringen laten afhangen van de stand van de welvaart van het land.
 • Zo is iedereen zo goed mogelijk voorzien van geld om te leven en verzekert van goede gezondheidszorg.

Praktische wijzigingen

 • De minister-president, die het allemaal moet regelen, wordt de eerste president van de Republiek Nederland op de dag van de overgang van de Grondwet van het oude koninkrijk naar de Grondwet van de Republiek Nederland.
 • De Tweede Kamer kiest meteen de nieuwe minister-president, die met nieuwe ministers en staatssecretarissen, de eerste regering vormt van de Republiek Nederland.
 • De grondwettelijke macht van de President is beperkt. Het verschil met nu is, dat de President frank en vrij zijn mening kan geven over politieke en maatschappelijk issues. Hij is zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag.
 • Aanpassingen van allerlei wetten.
 • Een nieuw volkslied.
 • De leeuw van Nederland, het symbool van de republiek.
 • Een wapen van de republiek op basis van de Nederlandse leeuw.
 • Het Catshuis wordt de presidentiële ambtswoning.
 • Postzegels en euromunten voortaan met andere afbeeldingen.
 • Paspoorten en rij- en kentekenbewijzen met opdruk Republiek Nederland.
 • Alle portretten van de koning(in) in overheidsgebouwen vervangen door het symbool van de Republiek.
 • De spreuk “Je maintiendrai” vervangen door “Leve de Republiek”
 • Bedrijven, sportbonden en andere instellingen met ‘koninklijk’ in de naam, de mogelijkheid van een andere staatsaanduiding geven.
 • De krijgsmacht wordt het leger van de Republiek genoemd. De wijze van functioneren staat beschreven in de Grondwet van de Republiek. grondwet.
 • Geen trouw zweren aan een specifiek persoon.
 • De datum waarop de Republiek een feit wordt, is meteen de nieuwe nationale feestdag: ‘Dag van de republiek’. Valt die datum niet in de zomer, wordt de oprichtingsdatum van de Republikeinse Moderne Partij de “Dag van de Republiek” aangehouden. De Republikeinse Moderne Partij is opgericht op 14 september 2000 en dat was een mooie zomerdag. Op 6/7/2016 hebben we onze naam veranderd in De Republikeinen.
 • “Prinsjesdag” gaat de “Stand van het land” heten en zal plaatsvinden op de tweede donderdag in september.
Café de REPUBLIEK
De voorzitter van De Republikeinen op het terras van bar De Republiek, midden op de markt van het historische Zaltbommel
Aan de markt van Zaltbommel.

In Zaltbommel is onze partij opgericht op 14 september 2000 en statutair gevestigd.

Overbevolking

Bevolkingsteller CBS

Bijna al onze problemen worden direct of indirect veroorzaakt door onze overbevolking. Het is dus logisch, dat we daar in de eerste plaats wat aan gaan doen. Op weg naar de Republiek Nederland, beginnen we daar al mee. Het Van Oranje Nassau-bewind, de Oranjes zijn zelf allochtonen, kan blijkbaar niets anders doen dan het land verder laten volstromen met asielzoekers en dan vooral islamieten. De Republikeinen kunnen er wel wat aan doen.
De EU zal moeten erkennen, dat Nederland overbevolkt is en ons quota moeten toestaan voor asielzoekers en immigranten.

Genoemde quota moeten gebaseerd zijn op de al bestaande overbevolking en in verhouding staan tot de toelatingen van asielzoekers en immigranten in de andere EU landen, met hun veel geringere bevolkingsdichtheid.
In verhouding tot Frankrijk hoeft Nederland b.v. maar 1/16 deel van de Franse asielzoekers en immigranten voor haar rekening te nemen, omdat Frankrijk 16 keer groter is. En dat weer gedeeld door 3 omdat Nederland al 3 x keer dichter bevolkt is dan Frankrijk.
Frankrijk had 70.000 asielzoekers in 2015. Voor Nederland is dit omgerekend een quotum van 70.000 / 16 / 3 = 1458 asielzoekers over 2015. Feitelijk kwamen er 43.000 asielzoekers.

Het Oranjeregime is hiermee een soort zelfmoordregime. Knettergek zijn ze bezig met het land willens en wetens onherstelbare schade te berokkenen door het te belasten met zulke buitenproportionele aantallen vluchtelingen.

Er is een tekort van 1 miljoen woningen. Koop- en huurwoningen zijn onbetaalbaar geworden.

Als de genoemde quota goed werken is een ander idee om de overbevolking terug te dringen, het afschaffen van de kinderbijslag voor alle nieuw geboren derde en volgende kinderen.

De zeespiegelstijging is een andere factor. Waarschijnlijk zal een deel van Nederland hogerop moeten gaan wonen in de loop van deze eeuw.

Orde en gezag

Nieuwe uniformen Politie

Het Duitse systeem overnemen

Voor de juiste orde en veiligheid het Duitse systeem overnemen van twee soorten politie en nauwelijks vergaderen. Een categorie agenten, die worden opgeleid in vechtsporten, verdedigings- en aanvalstechnieken en leren schieten. Deze bevinden zich de gehele dag op straat. Een tweede categorie welke leren administreren, verhoren afnemen en het in bewaring nemen en hebben van arrestanten. Deze bevinden zich de gehele dag op het bureau. Dit leidt tot een 6 maal grotere oplossing van misdaden, volgens een onderzoek in NRW in 2002 door de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Tevens het vergaderen bij politie en justitie terugdringen naar het Duitse niveau van 2 uur per 14 dagen. Een soortgelijk onderzoek van de Universiteit van Twente in maart 2008, is voor het oranje-GL aanleiding geweest bij de regering en Kamer aan te dringen op overname van het Duitse systeem. Dat was natuurlijk voor de bühne, want het oranje-bewind gaat nooit een Duits systeem overnemen. Het oranje-bewind kijkt alleen maar naar de Britten, hun grote voorbeeld.

Overige

De nationale politie van Oranje-Rutte blijkt in de praktijk niet of zeer slecht te werken. In de republiek willen we een politiekorps per provincie onder leiding van de gouverneur van de provincie. Daarnaast een landelijke afdeling voor provinciegrens overschrijdende misdaad en problemen.

De Politie geven wij de bevoegdheid tot het willekeurig fouilleren van personen op straat om het vuurwapenbezit actief bestrijden.
Mensen die veroordeeld worden wegens illegaal vuurwapenbezit moeten altijd een celstraf krijgen.

Het strafprocescircuit van de rechtelijke macht is al jaren verstopt en overbelast. In de meeste zaken is er bekentenis. Deze zouden allen door één rechter kunnen worden afgehandeld. Dit betekent grofweg een vergroting van de capaciteit met een factor 2 tot 3.

Enkele glaasjes drinken moet blijven kunnen en daarom de oude norm van 0,5 promille handhaven voor rijden met 1 of 2 glaasjes op.

Tegen terreur(dreiging) moet de staat reservisten kunnen oproepen om de orde en veiligheid te handhaven.

Toestaan dat burgers pepperspray bij zich hebben om zich in het openbaar te kunnen verdedigen tegen aanvallers.

Agenten na een geweldsincident niet meer standaard als verdachte aanmerken

Onderwijs

 • Er wordt veel te veel gerotzooid met het onderwijs.
 • Geen studentenstops voor technisch onderwijs, wat Oranje nu wel doet. Het technisch onderwijs is de basis voor onze economie, welvaart en internationale positie. Bepalend voor het aanzien van een land.
 • Het onderwijsniveau moet in de pas blijven lopen met Frankrijk en Duitsland. Thans is de lange termijnplanning van de nodige capaciteit aan personeel en gebouwen onder de maat, dat moet beter.
 • De minister is verantwoordelijk voor de voorschriften met de te leren stof en de kwaliteitsnormen, terwijl de inspectie controleert op naleving. De kerken behoren het godsdienstonderwijs op bijzondere scholen te regelen.
 • Voor universitair onderwijs, ongeacht de cijfers, iedereen plaatsen met een lotingssysteem. Dit zorgt voor een goede spreiding tussen theoretici en practici.
 • Het onderwijs moet beter aansluiten op de behoefte aan arbeid. Hier zal altijd een zekere tijdspanne tussen zitten, doch hoe dynamischer dit voortdurend op elkaar blijft aansluiten hoe beter het is.
 • Door de snelle opkomst van China en hun economie, is het Chinees over 50 jaar een ‘wereldtaal’ en China het leidende land. Dat is de verwachting van de Amerikanen waar wij ons bij aansluiten. Daarop anticiperend is het nodig om op basisschool en in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid van het keuzevak Chinese taal in het lesprogramma op te nemen. Overigens ook het keuzevak Russisch invoeren. Engels zal eveneens wereldwijd een voertaal blijven met op de tweede plaats het Spaans.
 • De robotisering in niet te stuiten en met een ouderwets koninkrijk kun je dat niet bijbenen. Nu hebben leraren te weinig kennis van ICT, dat zal beter moeten. Ook daarom de republiek en leerkrachten in het technisch mbo en hbo permanent bijscholen met programmeren en ontwerpen, zodat ze steeds de nieuwste robottechniek en andere ICT kunnen doorgeven aan hun leerlingen.

Land- tuinbouw en veeteelt

Onze agrarische gronden beschermen tegen de Chinezen

Wij zijn het eens met het alarmerend bericht van het oranje-CDA, dat we de Chinezen moeten stoppen bij het opkopen van onze landbouw- en veeteeltgronden. De Chinezen doen dit om hun volk van voedsel te kunnen blijven voorzien en wij moeten dit onmiddellijk stoppen om ons eigen volk van voedsel te kunnen blijven voorzien.
De EU werkt aan maatregelen tegen deze praktijk van de Chinezen, maar dat duurt allemaal te lang. Tegen de tijd dat de EU maatregelen heeft zijn wij al onze agrarische grond kwijt. Goed dat oranje-CDA tijdig aan de bel heeft getrokken. De land- en tuinbouw en veeteelt vormen nog altijd een primaire bedrijfstak, het belangrijkste voor alle leven op deze planeet en onze partij zal het ook deze plaats geven.

Genetische manipulatie

De ontwikkelingen naar genetische manipulatie van voedsel is moeilijk tegen te houden, omdat de EU kampte met graantekorten. Gelukkig was er in 2007 weer een graanoverschot. De EU heeft richtlijnen en een controleapparaat in voorbereiding voor genetisch gemanipuleerd voedsel en dat is wel echt nodig voor dit delicate onderdeel van de voedselproductie.

Bijensterfte

Een heel groot probleem is de bijensterfte. De laatste jaren sterven jaarlijks 25% van de bijen, terwijl dat normaal 10% tot 15% is. De oorzaak is het gebruik van veel sterkere bestrijdingsmiddelen dan vroeger. belangengroepen dringen aan op strengere eisen voor pesticiden en dat moet snel gebeuren, anders komt de voedselvoorziening in gevaar, door het uitblijven van bestuiving. Ook in de VS kampt men met dit probleem.

Overbevolking en zeespiegelstijging

Land- tuinbouw veeteelt en natuurbehoud is volledig afhankelijk van de ontwikkeling van de bevolkingsaantallen en de zeespiegelstijging. Nederland wordt nog steeds overspoeld door immigranten en asielzoekers en dus blijft er van onze agrarische gronden en natuurgebieden niets over. Dit moet stoppen. Oranje kan het niet, heeft zelf een immigratie achtergrond. Het gejammer van Wilders en Baudet over immigratie is slechts voor de bühne. Als gezworen orangisten zijn ze niet in staat om ook maar één asielzoeker te stuiten. wij kunnen het wel. Dat is de realiteit!

De zeespiegelstijging is een andere bedreiging. De helft van Nederland dreigt onder te lopen. Dit kunnen ook wij niet oplossen. Op korte termijn is het niet op te lossen en misschien wel nooit.

Zelfvoorzienend

Laatst pleitte de oranje Buma voor zelfvoorzienende landbouw i.v.m. de instabiliteit op de wereld, vooral doelend op Rusland voor onze graanvoorziening. Op zich een zeer goed plan.
De agrarische sector zal tenminste zo ingericht moeten worden, dat in no time kan worden omgeschakeld van lucratieve niche-producten naar nodige agrarische producten om te blijven eten.

Krijgsmacht

Zolang we een eigen krijgsmacht hebben, moet het opperbevel over de krijgsmacht natuurlijk in handen blijven van de Nederlandse regering, zoals staat beschreven in de Grondwet.
In het EU verdrag is reeds voorzien in een EU defensie. België, Frankrijk en Duitsland zijn al begonnen met de oprichting van een EU defensiehoofdkwartier. De andere lidstaten kunnen zich aansluiten.
De NAVO ging steeds meer optreden als een zelfstandige militaire macht op de wereld en dat geeft alleen maar ellende.
Donald Trump liet weten van de NAVO af te willen, omdat de lidstaten niet of niet genoeg betalen en zo Amerika laten opdraaien voor de kosten. In plaats daarvan wilde hij een organisatie voor terrorismebestrijding. Joe Biden is weer meer pro NAVO en wil de banden versterken.
Zodra Nederland een republiek is, kan de NAVO zonder de VS opgaan in een EU defensie, die een afzonderlijk verdrag sluit met de VS.

De missie in Afghanistan was een fiasco, maar de machtsovername door de Taliban van heel Afghanistan heeft wel aangetoond, dat een een land een krijgsmacht nodig heeft.

De Moslims rukken nog steeds op met hun sharia regimes, zo heeft Afghanistan aangetoond. De westerse wereld moet vooral niet in slaap vallen voor de sharia en Nederland moet niet naïef blijven hangen in dat ‘oranje-sprookje’ en blijven buigen voor de islam. Tegen de islam met de sharia moet gestreden worden.

Klimaat en milieu

Lees hier onze visie op de klimaatverandering, de klimaatwet en de ontwikkelingen met betrekking tot duurzame energie.

Lees ook: De klimaatspijbelaars staan sterk. Zij hebben onze steun, maar ze zijn zelf de aangewezen personen om met ideeën te komen die hun toekomst veiliger maken en hun perspectief vergroten. In Nederland is onze partij, De Republikeinen, de enige partij die hun die mogelijkheden biedt.

Het laatste VN klimaatrapport toont aan wat we allang wisten. De zeespiegel zal fors stijgen en dat betekent direct groot gevaar voor de bevolking van de Randstad. De EU had in 2003 voor het eerst een graantekort, te weten 190 miljoen ton oogst tegen een verbruik van 192 miljoen ton. In 2004 moest de EU genetisch gemanipuleerde rijst gaan toestaan. Oceanen en zeeën worden leeggevist, olie en gas raken op. Allemaal alarmerende berichten over de verhouding, volk, voedsel en beschikbare ruimte.

Nieuwe industrie moet naar Drenthe en bestaande industrie, waar mogelijk, daarheen verplaatst worden. Met een magneetbaan naar de Eemshaven en het een ideaal industrie- en woon- werkgebied. De deltawerken voldoen ook niet meer. Oplossingen zijn er nog niet en komen die ook niet zal het volk moeten verkassen van laag Nederland naar hogere gebieden. Tenminste voor zover mogelijk en anders naar andere landen. Wat we al wel kunnen is industriegebouwen, in verband met het ruimtebeslag, vaker in de hoogte bouwen.

 1. Goed voor het milieu is de productie van Dieselolie uit plasticafval. Uit 1 kg afval plastic komt ongeveer 1 liter dieselolie. In Nederland is al gestart met een aantal fabrieken voor deze afvalverwerking in 2006.
 2. 3M chemie in Antwerpen heeft een methode uitgevonden voor het recupereren van fluorhoudende gassen, die de CO2 uitstoot met 30% vermindert. Deze in 1998 gevonden methode is getest door 3M en de chemiefederatie en na het bewijzen van de werking gepubliceerd in 2003. Juist fluorhoudende gassen hebben een enorm broeikaseffect. Deze 3M methode in Nederland invoeren.