Huishoudelijk reglement

Artikel 1
Lid 1.
De partij kent door het bestuur goedgekeurde afdelingen. Per provincie is een afdeling mogelijk. Voor provincies met twee of meer kieskringen is een afdeling per kieskring mogelijk.
Lid 2.
Voor deelname aan gemeenteraadsverkiezingen, kunnen binnen een afdeling commissies worden gevormd per gemeenten waar wordt deelgenomen en ter ondersteuning bij andere verkiezingen.

Artikel 2
De afdelingen bestaan uit de leden van de partij woonachtig binnen de provincie of kieskring van de afdeling. De activiteiten van iedere afdeling behoren te passen binnen de statuten, het partijprogramma en dit reglement van de partij.

Artikel 3
Leden kunnen deelnemen aan de vergaderingen etc.. van de afdeling(en) waartoe zij behoren. Het stemmen over besluiten gaat met gewone meerderheid en overigens conform de statuten van de partij.

Artikel 4
Lid 1.
De initiatiefnemer is de eerste voorzitter en kan vergaderingen bijeenroepen. Een afdelingsbestuur wordt, zodra de afdeling het nodig vindt, gekozen uit de leden van de afdeling. De kandidaten met de meeste stemmen vormen het bestuur. Het geheel geschiedt conform de statuten van de partij. Het bestuur kiest de afdelingsvoorzitter uit hun midden. Zodra een bestuur is gekozen, is het bijeenroepen van vergaderingen voorbehouden aan het bestuur, conform de regels in de statuten van de partij.
Lid 2.
Het bestuur van een afdeling bestaat uit ten hoogste 5 personen.

Artikel 5
De belangrijkste doelstelling van een afdeling is deelname aan de verkiezingen voor de gemeenteraad of provinciale staten en het bemachtigen van zetels in deze bestuurscolleges.

Artikel 6
Uitgaven ten laste van de partij door afdelingen, dienen vooraf door het dagelijks bestuur van de partij te worden goedgekeurd. Dit totdat de partij zo groot is dat een afdelingsbudget wordt vastgesteld.

Artikel 7
Lid1. Het bestuur respectievelijk het afdelingsbestuur bepaalt hoeveel kandidaten op de kandidatenlijst komen voor een verkiezing, rekening houdende met de wettelijke bepalingen. Het bestuur kan een of meer kandidaten aanbevelen.
Lid2.
Het bestuur of afdelingsbestuur stelt een conceptlijst op van de kandidaten, die zich hebben aangemeld en geeft elke kandidaat een code.
Lid3.
Op de algemene ledenvergadering resp. afdelingsvergadering of per post of Internet, bepalen de leden door het uitbrengen van hun stem uiteindelijk de volgorde op de kandidatenlijst. De volgorde wordt bepaald op de wijze hierna beschreven voor de Tweede Kamer.
Lid4.
Naar de achtergrond van kandidaten wordt onderzoek verricht. Als daartoe aanleiding is kan het bestuur en of het afdelingsbestuur een kandidaat weigeren.
Lid5.
Het bestuur respectievelijk het afdelingsbestuur stelt de kandidatenlijst definitief vast op basis van de stemmingsuitslag.
Lid6
De initiatiefnemer van een nieuwe commissie is de eerste voorzitter. Daarna regelt de betreffende commissie het allemaal zelf.
Naar de achtergrond van kandidaten voor de gemeenten wordt door de commissie en of het afdelingsbestuur en of het bestuur onderzoek verricht. Als daartoe aanleiding is kan de commissie, het bestuur of het afdelingsbestuur kandidaten weigeren.

Artikel 8
Tegen beslissingen van het afdelingsbestuur, kan binnen een maand in beroep worden gegaan bij de algemene ledenvergadering van de afdeling. Hangende het beroep geldt het besluit van het afdelingsbestuur. Voor bestuursbesluiten gelden de statuten.

Artikel 9
Alle bestuursbesluiten en afdelingsbestuursbesluiten worden schriftelijk vastgelegd op een besluitenlijst, welke wordt geparafeerd door de voorzitter en de secretaris of de penningmeester ter goedkeuring, respectievelijk de afdelingsvoorzitter en de afdelingssecretaris of de afdelingspenningmeester.

Artikel 10
In aanvulling op de statuten, bestaat de mogelijkheid tot het verlenen van een eenmalige geldelijke bijdrage aan de partij tot EURO 4500,00 zonder opgave van naam adres en woonplaats. Ook donaties boven EURO 4500,00 zijn wettelijk toegestaan. Van particulieren zijn ook deze anoniem, maar van bedrijven en instellingen moeten deze donaties vermeld worden in het jaarverslag.

Artikel 11

Artikel 12
Lid1.
Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor de Tweede Kamer. Het bestuur stelt een voorlopige lijst op van de kandidaten.
Lid2.
De uiteindelijke volgorde van de kandidatenlijst voor de Tweede kamer wordt bepaald door de leden. Zij brengen hun stem uit per post of Internet en geven per kandidaat de plaats aan, waarop zij hem of haar willen hebben op de definitieve kandidatenlijst.
Lid3.
Voor het vaststellen van de positie op de definitieve kandidatenlijst, wordt iedere stem voor plaats 1 geteld voor ‘het aantal kandidaten/het aantal kandidaten’. Ieder stem voor plaats 2 van de kandidatenlijst wordt geteld voor ‘het aantal kandidaten – 1/het aantal kandidaten’. Ieder stem voor plaats 3 van de kandidatenlijst wordt geteld voor ‘het aantal kandidaten – 2/het aantal kandidaten’. Enzovoort. Aan het eind wordt de score opgeteld en is de volgorde bekend voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Bij meer dan 15 zetels in de Tweede Kamer, is het aantal kandidaten twee keer het aantal zetels tot ten hoogste 80. Bij een gelijke score beslist het lot.
Lid4.
De hoogst geplaatste op de kandidatenlijst is tevens de lijsttrekker. Na het behalen van meer dan 1 zetel bij de verkiezing is deze persoon tevens de fractievoorzitter.
Lid5.
De uiteindelijke lijst wordt conform deze uitslagen door het bestuur vastgesteld.

Artikel 50
Bestuursleden van de partij ontvangen geen beloning.

Artikel 100
Waar dit reglement geen uitsluitsel geeft, beslist het partijbestuur.